VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁŽITKOVÉ POUKAZY


I. Všeobecná ustanovení
Společnost Racing Motors s.r.o.
IČO: 10743863, se sídlem Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 347636 je poskytovatelem dárkových a zážitkových služeb. Tel. +420 775 488 044, e-mailem na office@racing-motors.cz

Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Racing Motors s.r.o. a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).
Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).


II. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Poskytovatel služeb nebo též „poskytovatel“ (Racing Motors s.r.o.)
- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“ nebo „dodavatel“) poskytuje služby.
Objednatel služby nebo též „objednatel“ - (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.
Příjemce služby nebo též „příjemce“ - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.
Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce zážitkový certifikát/poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese Poskytovatel odpovědnost.
Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
Zážitkovým certifikátem/poukazem je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou na internetových stránkách www.racing-motors.cz a eshop.racing-motors.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Zážitkový certifikát/poukaz (případně jeho čitelná fotografie s čitelným číslem poukazu) se následně předkládá ke kontrole pověřené osobě na místě konání služby.
Univerzální certifikát/poukaz – je zážitkový certifikát/poukaz na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto VOP.
Zážitkový balíček – je zážitkový certifikát/poukaz na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto VOP.


III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách
Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.
Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.racing-motors.cz a eshop.racing-motors.cz.

IV. Předmět smlouvy
1. Předmět smluvního vztahu
Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
2. Objednávka
Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovnách poskytovatele služeb uvedených na www.racing-motors.cz a eshop.racing-motors.cz.
nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených.
Objednán může být zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček. K vybraným zážitkovým certifikátům/poukazům nebo zážitkovým balíčkům lze objednat dodatečné (volitelné, nepovinné) služby (např. možnost jedné výměny zážitku za jiný). Při objednání dodatečných služeb může být objednateli účtován administrativní poplatek. Seznam dodatečných služeb, jejich popis a cena je uvedena na webu poskytovatele.
Při výběru zážitku z univerzálních poukazů, zážitkových balíčků či využití bodové/kreditové hodnoty na účtu klienta (platba body/kreditem) nemá objednatel či třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena nárok na uplatnění akční slevy vztahující se ke konkrétnímu zážitku. Při platbě body/kreditem je vždy platná uvedená bodová/kreditová hodnota. Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel VOP spolu s doručeným certifikátem/poukazem k poskytnutí služby. Učiněním telefonické či emailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. VI. těchto Všeobecných smluvních podmínek.
4. Dárkový balíček, jeho předání a převzetí
Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový balíček (zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček – dle objednávky). Místem dodání dárkového balíčku je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.
Součástí dárkového balíčku je dárkový certifikát/poukaz (obsahující unikátní číslo/kód přidělený poskytovatelem sloužící pro čerpání služby) a průvodní dopis obsahující další podmínky, za kterých bude zážitek realizován s ohledem na jeho charakter, platnost poukazu a popř. i bezpečnostní kód (tj. číslo přidělené poskytovatelem služeb). Součástí dárkového balíčku jsou dále tyto VOP. Součástí zásilky obsahující dárkový balíček je též faktura, pokud není zaslána elektronicky (e-mailem). Při převzetí dárkového balíčku osobně na některém z prodejních stánků poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační pokladny, eventuelně paragon.
5. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace
Zážitkový certifikát/poukaz lze využít pro čerpání služby, na kterou se daný poukaz vztahuje.
Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček za protihodnotu ve formě peněz.
Zážitky pořádané v exkluzivní termín není možné z důvodu této exkluzivity vyměnit za jiný. 
Platnost pro využití služby uvedené v zážitkovém certifikátu/poukazu je stanovena v závislosti na datu, kdy byly zážitkový certifikát/poukaz zakoupen a je vždy uvedena na certifikátu/poukazu.
Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost stanovit jinou než výše uvedenou platnost zážitkového certifikátu/poukazu. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.
Po uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu/poukazu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli služeb v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s čl. IV. odst. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.
Zážitkový certifikát/poukaz obsahuje unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby, a to unikátní číslo/kód poukazu, popř. bezpečnostní kód. Objednatel, či Příjemce služby je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel služeb nemá možnost jakkoli ověřit, zda služba (zážitek/kredit) je využívána oprávněnou osobou, která si zážitkový certifikát/poukaz koupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud příjemce služeb tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel služeb nemá možnost tomu nijak zabránit a nenese za případné škody tím způsobené žádnou odpovědnost.
Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.
Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti certifikátu/poukazu, resp. doby platnosti stanovené na průvodním dopise, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 14 dnů před požadovaným termínem využití zážitku. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétního zážitku, jeho případnou sezónnost a aktuální vytíženost.
Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím rezervačního formuláře na stránkách www.racing-motors.cz
Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci. Po potvrzení nabízeného termínu příjemcem služby zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci e-mailem, čímž se rezervace stává závaznou.
Pokud služba podporuje funkci online závazné rezervace, tj. v rezervačním formuláři, na stránkách www.racing-motors.cz jsou přímo zobrazeny dostupné termíny a místa, ze kterých příjemce služby může vybírat (tzv. „přímá online rezervace“), a příjemce služby tuto funkci využije, zašle poskytovatel služby příjemci služby obratem po odeslání rezervačního formuláře příjemcem služby závaznou rezervaci e-mailem, čímž se rezervace stává závaznou.
Příjemci služby v den čerpání služby budou předloženy k podpisu dokumenty související s čerpáním této služby. Dokumenty je možné příjemci služby zaslat předem k nahlédnutí, ovšem pouze na výslovné předchozí vyžádání příjemcem služby.
6. Storno rezervace
a) Příjemcem služby:
Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 2 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby e-mailem na office@racing-motors.cz, v pracovní době poskytovatele uvedené na webu www.racing-motors.cz a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu termín nový. služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 3 pracovních dnů dle předchozí věty.
Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a  rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, není příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu a certifikát/poukaz se považuje za propadnutý. 
Příjemce služby je oprávněn v době platnosti zážitkového certifikátu/poukazu požádat Poskytovatele služeb o poskytnutí služby na termín pozdější, než je platnost zážitkového certifikátu/poukazu. Pokud poskytovatel této žádosti vyhoví, nelze po uplynutí platnosti zážitkového certifikátu/poukazu již rezervovaný termín ze strany příjemce služby měnit. 
Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem služeb a Příjemcem služeb není povinnost Poskytovatele služeb akceptovat žádost Příjemce služby, dle tohoto odstavce, a je oprávněn takovou žádost Příjemce služby odmítnout.
b) Poskytovatelem služeb:
Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 2 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu/poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu/poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.
Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.
Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Exkluzivní termín může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci = počasí, apod) a přesunut na jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován emailem.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
Obecná práva a povinnosti
Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.
Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.
Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.
Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s certifikátem/poukazem (nebo jeho čitelnou fotografií s čitelným číslem poukazu) pro tento zážitek určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem certifikátu/poukazu v e-mailové závazné rezervaci) a certifikát/poukaz předložit ke kontrole dodavateli služeb (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby certifikát/poukaz (nebo jeho čitelnou fotografii s čitelným číslem poukazu), bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v těchto Všeobecných obchodních podmínkách; tzn. stejné důsledky jako když se příjemce služby nedostaví.
Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.
Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.
Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu/poukazu.
Příjemce služby má možnost dokoupit a čerpat u dodavatele služeb další dodatečné služby, nad rámec Služeb, čerpaných na základě Zážitkového certifikátu/poukazu, pokud dodavatel služeb takové služby poskytuje, vždy však pouze na základě přímé domluvy s dodavatelem služeb. Příjemce služby je v tomto případě povinen uhradit přímo dodavateli služeb aktuální cenu těchto dodatečných služeb, platnou v den využití Služby, čerpané na základě Zážitkového certifikátu/poukazu. Dodavatel služeb není povinen poskytnout jakékoli dodatečné služby, nad rámec Zážitkového certifikátu/poukazu, přestože mohou být v průvodním dopise Zážitkového certifikátu/poukazu uvedeny. 

VI. Cena a platební podmínky
1. Cena poskytovaných služeb
Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře. Při osobním odběru na prodejním stánku poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační poklady eventuelně paragon. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH pokud je poskytoval služby jejím plátcem.
Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese www.racing-motors.cz nebo eshop.racing-motors.cz 
Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.
2. Cena za dopravu
K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení dárkového balíčku, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese www.racing-motors.cz  a eshop.racing-motors.cz
3. Cena za dárkové balení
K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.
4. Slevy
Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem.
5. Aktuální seznam možností uplatnění slev třetích stran, zapojení do benefitních programů a možnosti plateb jsou uvedeny na internetových stránkách www.racing-motors.cz a eshop.racing-motors.cz

VII. Možnosti platby online

1. Online platby pro Racing Motors s.r.o. zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

2. Platba kartou
Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

3. Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

VIII. Odstoupení od smluvního vztahu
1) Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatele služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby. 
Je-li cena za službu uhrazena, a to zcela i částečně má příjemce služby nárok pouze na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby, objednatel služby v tomto případě nemá nárok na vrácení peněžní částky.
b) Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30 % z ceny služby.
2) Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.
b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu/poukazu (dárkového balíčku). Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto čl. VII. odst. 2) písm. b) těchto VOP a přesto zážitek na základě zpřístupněných údajů využije nebo ho umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit poskytovateli služeb škodu, kterou mu tím způsobí.
Je-li společně s zážitkovým certifikátem/poukazem poskytnut objednateli dárek k nákupu, je darovací smlouva mezi poskytovatelem služby a objednatele, uzavřena s rozhodovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen spolu s zážitkovým certifikátem/poukazem poskytovateli služby vrátit i poskytnutý dárek k nákupu. V případě, že poskytnutý dárek k nákupu nebude vrácen zpět, dochází na straně objednatele k bezdůvodnému obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má poskytovatel služby právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

IX. Reklamace
1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).
3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo zážitkového certifikátu/poukazu a popsat vady poskytnuté služby.
4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
5. Nesplní-li poskytovatel služby svou povinnost dodat objednateli (příjemci služby) zážitkový certifikát/poukaz popř. Dárek, který je s ním poskytován, objednatel (příjemce služby) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.
6. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.
7. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
1. Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu příjemce služby a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce služby.
2.  Příjemce služby souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač příjemce služby, může příjemce služby souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
X. Závěrečná ustanovení
Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách jsou ilustrační.
Obchodní podmínky a informace o zpracování osobních údajů najdete na www.racing-motors.cz nebo eshop.racing-motors.cz

Tyto VOP jsou platné od 1.1.2020.